گوناگون

نشریه آوای طبیعت دل آباد  اولین نشریه  روستایی بود که با خون دل راه افتاد وبا بی مهری مسولان متوقف شد

نشریه آوای طبیعت دل آباد اولین نشریه روستایی بود که با خون دل راه افتاد وبا بی مهری مسولان متوقف شد

  روستا ی دل آباد از سال ۸۱ دارای نشریه روستایی بود  که در روز گار انتشار خود ، اولین نشریه روستایی محسوب شده و به تیراژ ۵۰۰ سری به صورت ماهیانه انتشارمی یافته است. این نشریه با مدیرمسئولی محمد رضا سلمانی انتشار می یافت که افراد برای انتشار آن لحظه شماری می کردند ، […]

مردان بی ادعادل آباد(قسمت اول)

  مردم روستای دل آباد ، از کوچک و بزرگ و مرد و زن  او را به خوبی می شناسند چرا که از هنگام تولد تامرگ ، قرین لحظات شادی وغم آنهاست. او با تولد کودک، اذان و اقامه در گوشش زمزمه می کند و با مرگ ، اقامه نماز می نماید. امامت مسجد روستا […]

12