گوناگون

مردان بی ادعادل آباد(قسمت اول)

  مردم روستای دل آباد ، از کوچک و بزرگ و مرد و زن  او را به خوبی می شناسند چرا که از هنگام تولد تامرگ ، قرین لحظات شادی وغم آنهاست. او با تولد کودک، اذان و اقامه در گوشش زمزمه می کند و با مرگ ، اقامه نماز می نماید. امامت مسجد روستا […]

12