درگذشتگان

باسلام

در این قسمت سعی خواهیم کردحدافل نام گذشتکان روستا ودر صورت امکان تصاویر آنها را درج تمایم شماهم می توانید با ارسال اسامی وتصاویر گذشتکان روستا در تکمیل این قسمت ما را یاری رسانید باتشکر

photo_2016-06-23_13-58-22

 

811838710_69666-300x449

 دز گذشتگان روستای دل آباد در سال ۱۳۹۷

۱-مرحومه زبیده بهزادی پنح شنبه ۹۷/۴/۱۴

۲-مرحوم مهدی خارکن پنج شنبه

۹۷/۴/۲۱

۳-مرحوم حبیب الله خارکن۹۷/۵/۲۶

۴-مرحومه زهرا دهقانی چهار شنبه مورخ ۹۷/۸/۱۶

۵-مرحوم حاجی علیبرات مرتضویی چهارشنبه ۹۷/۹/۷

 

 

 

 

IMG_2730

 

مرحوم حسن خاکشور      نام پدر حاجی

 

photo_2016-06-12_04-05-48

مرحوم مصطفی صحراگرد نام پدر علی گدا

photo_2016-06-11_23-57-36

مرحوم غلام جانی نام پدر نوروز

photo_2016-06-17_23-34-01

مرحوم حاجی حسین خاکشور     نام پدر حسن

نور محمد صحراجو

  مرحوم   نور محمد صحرانورد

 

غلام رضایی فرزند حسن
            مرحوم   غلامعلی رضایی فرزند حسن
مرحوم هادی کارکن فرزند حبیب الله
                مرحوم هادی کارکن فرزند حبیب الله
مرحوم عباس حدادی
مرحوم عباس حدادی

 

 

مرحوم ذبیح الله کارکن فرزند عباس

 مرحوم ذبیح الله کارکن فرزند عباس

او یکی از برزرگان واز نوحه خوان ها معروف  زمان حیات خود در روستا بوده است

مرحوم بهرام بهزادی فرزندعلی

مرحوم آخوند محمد حسین خارکن فرزندورقه

او یکی ازبرزرگانو از واعظان  بنام روستا بوده است

مرحوم غلام خارکن فرزند ورقه

مرحوم آخوند غلام آخوندی فرزند محمد

او یکی ازبرزرگانو از واعظان  بنام روستا بوده که مکتب داری نیز می کرده است

مرحوم آخوندعلی آخوندی  فرزند محمد

اوبندرت به کار واعظی می پرداخته  وپس از فوت برادر خود  در مراسم قرآن خوانی ،ختم قرآن  را انجام می داده است  وحداقل روزی یک جز وگاهی تا ده جز قرآن در برنامه روزانه اوبوده است

مرحوم آخوند حسن آخوندی فرزند محمد

او یکی ازبرزرگان و از واعظان  بنام روستا بوده که مکتب داری نیز می کرده است

علی گدا احمدی  فرزند حاجی

او یکی از برزرگان روستا بود

مرحوم موسی احمدی فرزند علی گدا

او یکی از بزرگان روستا بودهک ه خادم  مسجد نیز بوده وآشپزی  ماهر بوده است

مرحوم  استاد   محمد  کارگر فرزند محمود

او یکی از برزرگان روستا بوده و از واعظان  بنام روستا بودهکه خطی بسیار زیبا داشته واکثریت اسناد روستا توسط ایشان نگارش شده است

مرحوم الهیار سلمانی فرزندمرحوم حاج محمد کارگر فرزند

او یکی از بزرگان روستا بوده وسال ها کدخدا روستایی را  بر عهده داشته است

مرحوم علی نسایی فرزند غلام

او یکی از بزرگان روستا بوده وسال ها کدخدا روستایی را  بر عهده داشته است

مرحوم حاج  محمد دهقانی فرزند قلی

او یکی از بزرگان روستا بوده و از واعظان  بنام روستا بوده که صدای بسیار خوشی داشت همیشه خندان  بود

مرحوم  حاج علی جان دهقانی فرزند قلی

او یکی از بزرگان روستا بوده وهمچون برادر خود بسیار خندان بود

مرحوم علی دهقانی فرزند محمد

او یکی از بزرگان  وازاولین فرهنگی  هاروستا بوده است که سال های اولیه خدمت در سیستان وبلوچستان وبقیه را زادگاه دل آباد خدمت نمود

مرحوم محمد رنجیده فرزند اکبر

او یکی از ریش سفدان روستا بود که مردم را در طبات احشام وتقسیم اموال یاری می کرده است