اوقات شرعی ، خرداد ماه سال ١٣٩٥

با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان  ،ماه مهمانی پروردگار،ماه بهار قرآن  اوقات شرعی روستا دل آبادبه شرح ذیل می باشد

 

شبکه روستایی ایران «روستا نت»
اوقات شرعی روستای دل اباد، خرداد ماه سال ١٣٩٥
استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، بخش مرکزی، دهستان القورات
نیمه شب عشا اذان مغرب غروب آفتاب عصر اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح روز تاریخ
٢٣:٤١ ٢٠:٤٥ ١٩:٥١ ١٩:٣١ ١٦:١٤ ١٢:٣٠ ٠٥:٢٨ ٠٣:٥٢ شنبه ١
٢٣:٤١ ٢٠:٤٦ ١٩:٥٢ ١٩:٣٢ ١٦:١٤ ١٢:٣٠ ٠٥:٢٨ ٠٣:٥١ یکشنبه ٢
٢٣:٤١ ٢٠:٤٧ ١٩:٥٣ ١٩:٣٣ ١٦:١٤ ١٢:٣٠ ٠٥:٢٧ ٠٣:٥٠ دوشنبه ٣
٢٣:٤١ ٢٠:٤٨ ١٩:٥٣ ١٩:٣٤ ١٦:١٤ ١٢:٣٠ ٠٥:٢٧ ٠٣:٤٩ سه شنبه ٤
٢٣:٤١ ٢٠:٤٩ ١٩:٥٤ ١٩:٣٤ ١٦:١٤ ١٢:٣٠ ٠٥:٢٦ ٠٣:٤٩ چهارشنبه ٥
٢٣:٤١ ٢٠:٥٠ ١٩:٥٥ ١٩:٣٥ ١٦:١٥ ١٢:٣٠ ٠٥:٢٦ ٠٣:٤٨ پنج شنبه ٦
٢٣:٤١ ٢٠:٥٠ ١٩:٥٥ ١٩:٣٦ ١٦:١٥ ١٢:٣٠ ٠٥:٢٥ ٠٣:٤٧ جمعه ٧
٢٣:٤١ ٢٠:٥١ ١٩:٥٦ ١٩:٣٦ ١٦:١٥ ١٢:٣٠ ٠٥:٢٥ ٠٣:٤٧ شنبه ٨
٢٣:٤١ ٢٠:٥٢ ١٩:٥٧ ١٩:٣٧ ١٦:١٥ ١٢:٣١ ٠٥:٢٥ ٠٣:٤٦ یکشنبه ٩
٢٣:٤١ ٢٠:٥٣ ١٩:٥٧ ١٩:٣٧ ١٦:١٥ ١٢:٣١ ٠٥:٢٤ ٠٣:٤٥ دوشنبه ١٠
٢٣:٤١ ٢٠:٥٤ ١٩:٥٨ ١٩:٣٨ ١٦:١٥ ١٢:٣١ ٠٥:٢٤ ٠٣:٤٥ سه شنبه ١١
٢٣:٤١ ٢٠:٥٤ ١٩:٥٩ ١٩:٣٩ ١٦:١٥ ١٢:٣١ ٠٥:٢٤ ٠٣:٤٤ چهارشنبه ١٢
٢٣:٤١ ٢٠:٥٥ ١٩:٥٩ ١٩:٣٩ ١٦:١٦ ١٢:٣١ ٠٥:٢٣ ٠٣:٤٤ پنج شنبه ١٣
٢٣:٤١ ٢٠:٥٦ ٢٠:٠٠ ١٩:٤٠ ١٦:١٦ ١٢:٣١ ٠٥:٢٣ ٠٣:٤٣ جمعه ١٤
٢٣:٤١ ٢٠:٥٧ ٢٠:٠١ ١٩:٤٠ ١٦:١٦ ١٢:٣٢ ٠٥:٢٣ ٠٣:٤٣ شنبه ١٥
٢٣:٤١ ٢٠:٥٧ ٢٠:٠١ ١٩:٤١ ١٦:١٦ ١٢:٣٢ ٠٥:٢٣ ٠٣:٤٢ یکشنبه ١٦
٢٣:٤١ ٢٠:٥٨ ٢٠:٠٢ ١٩:٤١ ١٦:١٦ ١٢:٣٢ ٠٥:٢٣ ٠٣:٤٢ دوشنبه ١٧
٢٣:٤١ ٢٠:٥٨ ٢٠:٠٢ ١٩:٤٢ ١٦:١٧ ١٢:٣٢ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤٢ سه شنبه ١٨
٢٣:٤١ ٢٠:٥٩ ٢٠:٠٣ ١٩:٤٢ ١٦:١٧ ١٢:٣٢ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤١ چهارشنبه ١٩
٢٣:٤٢ ٢١:٠٠ ٢٠:٠٣ ١٩:٤٣ ١٦:١٧ ١٢:٣٢ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤١ پنج شنبه ٢٠
٢٣:٤٢ ٢١:٠٠ ٢٠:٠٤ ١٩:٤٣ ١٦:١٧ ١٢:٣٣ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤١ جمعه ٢١
٢٣:٤٢ ٢١:٠١ ٢٠:٠٤ ١٩:٤٤ ١٦:١٧ ١٢:٣٣ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤١ شنبه ٢٢
٢٣:٤٢ ٢١:٠١ ٢٠:٠٥ ١٩:٤٤ ١٦:١٨ ١٢:٣٣ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤١ یکشنبه ٢٣
٢٣:٤٢ ٢١:٠٢ ٢٠:٠٥ ١٩:٤٤ ١٦:١٨ ١٢:٣٣ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤١ دوشنبه ٢٤
٢٣:٤٣ ٢١:٠٢ ٢٠:٠٥ ١٩:٤٥ ١٦:١٨ ١٢:٣٣ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤١ سه شنبه ٢٥
٢٣:٤٣ ٢١:٠٢ ٢٠:٠٦ ١٩:٤٥ ١٦:١٨ ١٢:٣٤ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤١ چهارشنبه ٢٦
٢٣:٤٣ ٢١:٠٣ ٢٠:٠٦ ١٩:٤٦ ١٦:١٨ ١٢:٣٤ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤١ پنج شنبه ٢٧
٢٣:٤٣ ٢١:٠٣ ٢٠:٠٦ ١٩:٤٦ ١٦:١٩ ١٢:٣٤ ٠٥:٢٢ ٠٣:٤١ جمعه ٢٨
٢٣:٤٣ ٢١:٠٤ ٢٠:٠٧ ١٩:٤٦ ١٦:١٩ ١٢:٣٤ ٠٥:٢٣ ٠٣:٤١ شنبه ٢٩
٢٣:٤٣ ٢١:٠٤ ٢٠:٠٧ ١٩:٤٦ ١٦:١٩ ١٢:٣٥ ٠٥:٢٣ ٠٣:٤١ یکشنبه ٣٠
٢٣:٤٤ ٢١:٠٤ ٢٠:٠٧ ١٩:٤٧ ١٦:١٩ ١٢:٣٥ ٠٥:٢٣ ٠٣:٤١ دوشنبه ٣١
www.roostanet.ir
info@roostanet.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *